Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan klanten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
3. Handelaar: natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt en een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
4. Klant: consument of handelaar die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
8. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Dag: kalenderdag;
10. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

De Jong Behangwereld BV
Nijverheidstraat 60
2901 AR Capelle aan den IJssel
Telefoonnummer: (010) 4508429
E-mailadres: info@behangwereld.nl
KvK-nummer: 54297494
BTW-identificatienummer: NL8512.47.350.B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing, de bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn leidend.

Artikel 4 – Gebruik van de website

1. Ondernemer kan niet garanderen dat de kleuren die op de website te zien zijn exact de kleuren in werkelijkheid weergeven. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van het beeldscherm.
2. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de ondernemer. Oneigenlijk gebruik van de (inhoud van de) website is misbruik en derhalve strafbaar.

Artikel 5 – Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke en/of elektronische vorm, tenzij ondernemer om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Ondernemer is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt, tenzij op de aanbieding een andere termijn vermeld staat. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3. Indien de aanvaarding, op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ondernemer anders aangeeft.
4. Ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ondernemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7. Prijzen en overige informatie in offertes of aanbiedingen zijn slechts bestemd voor de geadresseerde, geoffreerde prijzen mogen niet bekend worden gemaakt aan derden.

Artikel 6 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal per email aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht.

Artikel 7 – Bezorgadres en levering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. De klant dient de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
6. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat de ondernemer hem hiervan in kennis heeft gesteld. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
7. Indien de ondernemer gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan de ondernemer ter beschikking heeft gesteld.
8. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 8 – Herroepingrecht

1. Bij de aankoop van producten op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies en met inachtneming van de bepalingen in artikel 10 uit deze voorwaarden.

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na goede ontvangst van de zending, terugbetalen.

Artikel 10 - Uitsluiting van herroepingrecht

1. Het herroepingrecht is slechts van toepassing voor producten die:
* niet zijn geopend en/of gebruikt
* bewaard zijn conform de voorschriften voor het bewaren van het betreffende product
* niet speciaal vervaardigd zijn

Artikel 11 – Betalingsvoorwaarden

1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
2. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van ondernemer en de verplichtingen van de klant jegens ondernemer onmiddellijk opeisbaar.
5. Bij niet of niet-tijdige betaling door de klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend, indien de wettelijke rente hoger is dan zal deze gelden.
6. Ten laste van de klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ondernemer als gevolg van de niet nakoming door klant van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. Genoemde buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de opeisbare hoofdsom, met een minimum van €150,-.
7. In geval van niet-tijdige betaling is ondernemer bevoegd de levering van nadere bestellingen van de klant te weigeren of op te schorten.
8. Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien betaling tijdig geschiedt.

Artikel 12 – Garantie

1. Ondernemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.
2. De onder 12.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan ondernemer. De klant is zelf verantwoordelijk of de te leveren goederen en of diensten toegestaan zijn in het land.
3. De onder artikel 12.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
4. De factuur wordt tevens beschouwd als garantiebewijs. Bij gebreke dient u de factuur als zijnde aankoopbewijs mee te leveren.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door klant, naar keuze van ondernemer worden gerepareerd of vervangen. In geval van vervanging verbindt klant zich reeds nu de vervangen zaak aan ondernemer te retourneren en de eigendom daarover aan ondernemer te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ondernemer, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is ondernemer niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 13– Reclamaties

1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 72 uur na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan de ondernemer met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Wanneer de garantietermijn van klant verlopen is, is ondernemer gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratiekosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer, en zoals ondernemer aangeeft.
5. Het geleverde product dient voor gebruik te worden gecontroleerd op eventuele kleurafwijkingen, beschadigingen en / of type product.
6. Bij schade door een bij 13.5 bedoeld product heeft de klant alleen recht op vervanging van het product. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

Artikel 14 – Eigendomsbehoud

1. Ondernemer blijft volledig eigenaar van de geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 15 – Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Een eventuele staking bij ondernemer wordt hieronder begrepen.
3. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Wanneer de overeenkomst langer dan 2 maanden wordt opgeschort, kunnen beide partijen afzien van de overeenkomst, waarna er geen verplichting tot schadevergoeding kan worden gedaan. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Tenzij door partijen anders overeengekomen.
5. Voor zover de ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 48 uur, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Geschillen en toepasselijk recht

1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Directie zal eerst het geschil in onderling overleg proberen te beslechten, waarna zonder uitkomst een bevoegd rechter uitspraak zal doen.
4. Op elke overeenkomst tussen de ondernemer en klant is het Nederlands recht van toepassing.
5. Alle voorwaarden waaronder algemene-, inkoop- en betalingsvoorwaarden van de klant zijn uitgesloten.

Verfcompleet.nl logo
Verfcompleet.nl
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2024 Verfcompleet.nl

Powered by Designpro.nl & Z-IM